Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt koncepcyjny ogrodu przy domu jednorodzinnym w Kotowie, 2009.

Kompozycja założenia została oparta na okręgach, przechodz±cych w linie faliste, inspirowane otaczaj±cymi wzgórzami. Styl ogrodu inspirowany ogrodami angielskimi, naturalistycznymi. Układ dostosowano do potrzeb estetycznych i komunikacyjnych. W projekcie starano się nawi±zywać do naturalnej przyrody i otaczaj±cego krajobrazu, by w ten sposób maksymalnie wpisać ogród w ¶rodowisko. Wykorzystano wiele gatunków i odmian występuj±cych na Pogórzu Przemyskim oraz na Podkarpaciu. Oddalaj±c się od budynku mieszkalnego, układ staje się coraz bardziej naturalistyczny, zanika układ zbliżony do geometrycznego na rzecz swobodnego. Nasadzenia w czę¶ci reprezentacyjnej składaj± się głównie z ro¶lin kwitn±cych na biało i różowo. Elementami architektonicznymi założenia s±: altana, murki oporowe, trejaż, podest drewniany, założenie wodne oraz taras.

                                                     powrót