Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.Projekt koncepcyjny ogrodu przy domu jednorodzinnym w Limanowej, 2009.

Kompozycja oparta została na układzie linii prostych, wyznaczaj±cych granice poszczególnych czę¶ci ogrodu. Natomiast miękkie łuki murów oporowych wyłaniaj±ce się stopniowo z ziemi przypominaj± pobliskie góry. W projekcie starano się nawi±zywać do naturalnej przyrody i otaczaj±cego krajobrazu, by w ten sposób maksymalnie wpisać ogród w otoczenie.Układ komunikacyjny ograniczono do niezbędnego minimum. Przej¶cie do altany wykonano z głazów piaskowcowych umieszczonych w trawniku. Kompozycja ro¶linna oparta została w znacznym stopniu na gatunkach rosn±cych w pobliskich górach i ich odmianach.

W celu wprowadzenia kontrastów barwnych wykorzystano niewielk± liczbę innych ro¶lin. Układ ro¶lin podkre¶la naturalny charakter założenia, nasadzenia s± głównie grupowe. Wykorzystano także nasadzenia ro¶lin płoż±cych li¶ciastych i iglastych, by urozmaicić teren wokół domu. Dodatkowo, by w okresie wczesnowiosennym ożywić ogród, zaprojektowano nasadzenia ro¶lin cebulowych. Elementami architektonicznymi założenia s±: altana, mury oporowe i ozdobne, teren do gry w kule, ławka i małe Ľródło.

                                                     powrót