Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt ogrodu przydomowego w Sanoku 2011

Projekt ogrodu powstał w wyniku inspiracji ogrodami współczesnymi, najnowszym podej¶ciem do projektowania ogrodów i osobistymi preferencjami wła¶cicieli. Poł±czenie powyższych czynników doprowadziło do zaprojektowania ogrodu geometrycznego z elementami naturalnymi.

W ogrodzie współczesnym szczególny nacisk położony jest na kwitn±ce ro¶liny, bujne nasadzenia, pachn±ce ro¶liny przy ci±gach pieszych oraz miejsca pozwalaj±ce na wypoczynek w odosobnieniu. Ponadto alejki oraz granice nasadzeń powinny meandrować, przechodz±c płynnie przez teren opracowania. Należy wykorzystywać krzewy oraz duże drzewa, które w przyszło¶ci zapewni± cień oraz nadadz± ogrodowi odpowiedni nastrój. Nawierzchnie w ogrodzie współczesnym to głównie żwir, ewentualnie drobny kliniec, najlepiej pochodz±cy z pobliskiego kamieniołomu lub rzeki. W procesie powstawania koncepcji duż± uwagę przywi±zano do otoczenia ogrodu. Dlatego też postarano się o pozostawienie licznych otwarć widokowych, umożliwiaj±c tym samym podziwianie pięknych widoków.

Kompozycja założenia została oparta na układzie elips. W projekcie starano się nawi±zywać do naturalnej przyrody i otaczaj±cego krajobrazu, by w ten sposób maksymalnie wpisać ogród w ¶rodowisko i sprawić, by mógł być elementem sieci ekologicznej.

W projekcie wykorzystano zarówno gatunki rodzime jak i kilka gatunków obcych. Układ komunikacyjny ograniczono do niezbędnego minimum, by nie zajmować powierzchni biologicznie czynnej. W czę¶ci wej¶ciowej - reprezentacyjnej powstanie podjazd w kształcie elipsy. Materiałem, który zostanie do wykorzystany do wykonania nawierzchni jest kostka granitowa w kolorze szaro-rudym o wymiarach 8x10 cm lub 9x11 cm. Brzegi podjazdu zaakcentowane zostan± pasami z granitowej kostki czerwonej o takich samych wymiarach. W czę¶ci tej zaprojektowane zostało również ogrodzenie.

Nieregularny kształt ogrodzenia nawi±zuje do okolicznych pagórków, a niewielkie, kute przęsła zapewni± ogrodzeniu odpowiedni± lekko¶ć przy zachowaniu solidno¶ci budowy.

Kompozycja ro¶linna oparta została w znacznym stopniu na gatunkach charakteryzuj±cych się białym, fioletowym lub purpurowym zabarwieniem li¶ci lub kwiatów, a także odznaczaj±cych się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Nasadzenia w czę¶ci reprezentacyjnej składaj± się głównie z krzewów purpurowych, fioletowych, kontrastuj±cych żółtych a także kwitn±cych na biało. Zabieg ten ma na celu wprowadzenie dynamiki i urozmaicenie czę¶ci reprezentacyjnej. W czę¶ci tej posadzone zostan± również odmiany drzew szczepione na pniu. Gęste nasadzenia tła sprawiaj±, że teren reprezentacyjny jest dyskretnie osłonięty od strony drogi, co nie tylko wzmacnia poczucie prywatno¶ci, ale i chroni przed pyłem i hałasem, które, choć w niewielkim stopniu, ale s± zauważalne. W centrum podjazdu zaprojektowany został element zieleni w kształcie elipsy z ozdobnym drzewem (Magnolia stellata) kwitn±cym na biało przed rozwojem li¶ci. W miejscu tym przewidziano również mał± fontannę ogrodow± w postaci granitowej kuli. Element ten, poza walorami dekoracyjnymi, zapewni ptakom i owadom Ľródło wody, dzięki czemu będ± czę¶ciej go¶cić w ogrodzie, a może nawet w nim zamieszkaj±. Przy południowej ¶cianie budynku zaprojektowano taras z drewna egzotycznego w tym samym kolorze co podłoga w salonie. Dzięki temu zabiegowi taras staje się przedłużeniem domu. Miejsce to przeznaczone jest do wypoczynku domowników. W bezpo¶rednim s±siedztwie tarasu zaplanowane zostały nasadzenia bylinowe, które będ± ozdob± tej czę¶ci od wczesnej wiosny do póĽnej jesieni. Nasadzenia ograniczone zostały przez niski strzyżony żywopłot z berberysu zaprojektowany na planie elipsy, który otwiera się na drug± czę¶ć ogrodu.

W drugiej czę¶ci zaprojektowano altanę z kamienia z czterospadowym dachem i miejscem na grilla ogrodowego. Przewidziano tu również miejsce na blat kuchenny i szafki. Wymiary altany zapewniaj± wystarczaj±c± przestrzeń do spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi w letnie wieczory. Aranżuj±c tę czę¶ć postarano się o to, aby altana była mało widoczna od strony drogi z jednoczesn± trosk± o zachowanie licznych otwarć widokowych. Z wnętrza altany można będzie ogl±dać ogród traw. Znajduje się tu również element dekoracyjny ogrodu w postaci trzech granitowych kul różnej wielko¶ci.

Trzecia czę¶ć ogrodu to wnętrze na planie elipsy otoczone nasadzeniami z leszczyny (Corylus) jabłoni (Malus), pęcherznicy (Physocarpus), dereni (Cornus) i żurawki (Heuchera). Zastosowanie takiej ro¶linno¶ci ma za zadanie ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych, jest to najbardziej naturalna czę¶ć ogrodu. Ostatnia czę¶ć ogrodu to sad. Zaprojektowano układ regularny, nawi±zujacy do charakterystycznych, tradycyjnych sadów owocowych.

                                                     powrót