Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.



Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sanoku 2011

Projekt zagospodarowania terenu oparto na prostych figurach geometrycznych oraz ich wycinkach. Dominuj± okręgi, łuki i linie faliste, zmiękczaj±ce bryłę budynku szkoły. W procesie projektowym zwrócono szczególn± uwagę na poł±czenie funkcji użytkowej i reprezentacyjnej.

Powiększono teren placu przed wej¶ciem, tak by uzyskać miejsce na lokalizację ławek, zaprojektowano nawierzchnię z jasnego grysu, uzyskuj±c zmiękczenie betonowej nawierzchni i linii prostych dotychczasowego placu przed wej¶ciem. Ponadto nawierzchnia z grysu wymaga niewielkich nakładów finansowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwo¶ci ułożenia bruku w przyszło¶ci, je¶li zachodziłaby taka potrzeba. Po wschodniej stronie, na niższym tarasie zaprojektowano okr±gły plac z miejscem na kolejn± ławkę, o nawierzchni także z jasnego grysu.

W czę¶ci rekreacyjnej przy ul. Rymanowskiej zaprojektowano układ alejek opartych na poł±czonych okręgach. Podobnie jak przy placu, nawierzchnię stanowić ma jasny grys. Na tym terenie zaprojektowano ławki oraz proste urz±dzenia zabawowe, jak kółko i krzyżyk, klasy, piaskownica, labirynty czy forty, maj±ce stanowić uzupełnienie istniej±cego placu zabaw. Dzięki rozmieszczeniu dodatkowych urz±dzeń zabawowych na całym terenie rekreacyjnym możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnego terenu przez dzieci. Schody prowadz±ce na teren zabawowy projektuje się z kostki granitowej, ponieważ posiadaj± doskonałe wła¶ciwo¶ci antypo¶lizgowe oraz nie będ± wymagały prac konserwacyjnych tak często jak schody betonowe. Dodatkowe wej¶cie na teren stanowi pochylnia, która może być wykorzystana przez osoby z wózkami czy niepełnosprawne.Ozdobne nasadzenia składaj± się z drzew: wi¶ni piłkowanej 'Amanogawa', głogu jednoszyjkowego 'Compacta' szczepionego na pieńku, krzewów: lawendy w±skolistnej, tawuły 'Walbuma' oraz trzmieliny pospolitej 'Emerald Gaiety', derenia białego 'Elegantissima' oraz kostrzew i innych bylin, które nie wymagaj± intensywnej pielęgnacji. Ro¶liny dobrano tak, by były atrakcyjne przez większ± czę¶ć sezonu wegetacyjnego, by owoce były jadalne.

Układ kompozycyjny nasadzeń ma za zadanie podkre¶lić przebieg alejek oraz wyróżnić plac. Głóg jednoszyjkowy 'Compacta' zaprojektowana jako rytmiczny układ, ma za zadanie ożywić przestrzeń, uporz±dkować j± oraz spowodować, że będzie interesuj±ca nie tylko dla przechadzaj±cych się alejkami szkolnymi, ale i dla ogl±daj±cych ogród z zewn±trz. Każdy egzemplarz głogu jest otoczony okręgiem wysypanym kor±, by ułatwić koszenie i pielęgnację. Ponadto rzędowo sadzona tawuła falist± lini±, wychodz±c± z okręgu, prowadzi wzrok po terenie opracowania, ł±czy całe założenie, wł±czaj±c w projekt drzewa istniej±ce. Nasadzenia lawendy, trzmieliny i kostrzew urozmaicaj± teren, podkre¶laj± układ kompozycyjny założenia

Od ulicy odizolowano teren przy pomocy nasadzeń derenia i forsycji, sadzonych gęsto, by zmniejszyć ilo¶ć hałasu i zanieczyszczeń. Ro¶liny będ± najbardziej reprezentacyjne wiosn±, gdy najpierw zakwitn± forsycje, następnie wi¶nia oraz głóg. W lipcu koloru będ± dodawały kwiaty lawendy, a jesieni± żółto wybarwiaj±ce się li¶cie wi¶ni. Dodatkowo, barwnym, całorocznym akcentem s± żółte i¶cie tawuły. Zim± teren także będzie reprezentacyjny za spraw± czerwonych pędów derenia, który będzie ożywiał biały krajobraz.

                                                     powrót