e-apteka

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz mechanizm cookies
strony internetowej www.wdoz.pl

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych oraz mechanizm cookies (zwana dalej jako „Polityka”) jest zaadresowana do Użytkowników, korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wdoz.pl.

Polityka dotyczy danych zbieranych w ramach Strony internetowej. Polityka ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”) oraz przez inne regulacje prawne.

§ 1. Słownik wyrażeń użytych w Polityce

1.    Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych i mechanizm cookies.

2.    RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

3.    Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

4.    Strona internetowa/ Portal oznaczają portal internetowy o nazwie Apteka Wracam do zdrowia pod domeną internetową www.wdoz.pl 

5.    Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  

6.    Podmiot przetwarzający oznacza podmiot, organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

7.    Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.    Spółka oznacza spółkę Wracam do zdrowia 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000307563, NIP: 5552071443.

9.    Administrator danych osobowych oznacza spółkę Wracam do zdrowia 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czersku, przy ul. Kościuszki 39, KRS: 0000307563, NIP: 5552071443.

10.    Użytkownik oznacza osobę, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i/lub są zbierane od tej osoby.

§ 2. Postanowienie ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.wdoz.pl.

2.    Właścicielem Strony internetowej i jednocześnie Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Wracam do zdrowia 1” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 39, 89-650 Czersk, KRS: 0000307563. Kontakt z Administratorem może odbywać się w szczególności mailowo poprzez adres e-mail: ido@wracamdozdrowia.pl lub też listownie na adres wskazany powyżej.

§ 3. Zakres, cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych osobowych

1.    Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu:

a)    korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)    korzystania z usługi Strefa dla farmaceuty na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    subskrypcji newslettera (na podstawie odrębnego Regulaminu Newslettera) w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.    Podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe przez Administratora danych osobowych, są:  

a)     podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b)    podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu. Takimi podmiotami mogą być: dostawca hostingu dla Strony internetowej, podmiot obsługujący technicznie lub informatycznie Stronę internetową, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,  podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych.  

3.    Dane osobowe zgromadzone przez Stronę internetową mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.    Administrator danych osobowych informuje, że nie sprzedaje, nie przekazuje, nie użycza, ani w żaden możliwy sposób nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną i dobrowolną zgodą Użytkownika lub w sytuacjach wskazanych w ust. 2.

5.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z przepisami prawa, w zakresie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Administrator danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem czy udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, w tym poprzez certyfikat SSL.

7.    Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Pani Małgorzaty Mikuła, który czuwa nad zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: ido@wracamdozdrowia.pl

8.    W przypadku korzystania z usługi Strefa dla farmaceuty, Użytkownik podaje login i hasło.

9.    W przypadku korzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

10.    W przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko.

11.    Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu realizacji przepisów prawa oraz w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika, przez okres:  

a)     dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem - przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem;

b)    wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na Stronie internetowej, o których mowa w regulaminie Strony internetowej - do czasu wykonania tychże usług;

c)     wysyłki newslettera - do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

§ 4. Uprawnienia Użytkowników

1.    Posiada Pan/Pani prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    sprostowania swoich danych osobowych,

c)    usunięcia swoich danych osobowych,

d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora: ido@wracamdozdrowia.pl lub pocztą tradycyjną na jego adres wskazany powyżej,

f)     przenoszenia swoich danych osobowych,  

g)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

2.    Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.    Przekazanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 5. Eksport danych

1.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

2.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

 

§ 6. Mechanizm cookies

1.    Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez właściciela Strony internetowej na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na Stronie internetowej.

2.    Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

a)     cookies sesyjne - po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników,

b)     cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3.    Właściciel Strony internetowej wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5.    Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Pana/ Pani przeglądarce, istnieje możliwość skorzystania z pliku pomocy danej przeglądarki. Informacje na ten temat dostępne będą po wciśnięciu klawisza F1 w przeglądarce. Odpowiednie wskazówki znajdzie Pan/ Pani również na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki:

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym właściciel Strony internetowej informuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2.    Nowe wersje Polityki Prywatności będą pojawiały się na Stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.

3.    Ewentualne pytania dotyczące Polityki Prywatności lub mechanizmu cookies prosimy kierować na adres e-mail: ido@wracamdozdrowia.pl

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

5.    Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 30.04.2023.

do góry

Biuro administracyjne

Czersk 89-650
ul. Kościuszki 39


 
biuro@wracamdozdrowia.pl

Biuro operacyjne

Chojnice 89-600
ul. Grunowo 76/31


Tel.: 798-002-300
biuro@wracamdozdrowia.pl

Dział zamówień

Krystian Januszewski
Tel.: 798-002-300

Anna Szczypiorska
Tel.: 798-002-388

zamowienia@wracamdozdrowia.pl